Vi värnar om din integritet och använder cookies för att optimera funktionalitet och upplevelse.   

      

Dataskydd och integritetspolicy på Digitalboxen

Läs om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter.


Vi på Digitalboxen värnar om våra besökare och användare, vilket innebär att vi alltid ser till din integritet när vi lagrar eller samlar in eventuella uppgifter om dig som kund eller besökare. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

Här beskriver vi:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in
 • Hur vi använder dina personuppgifter
 • Vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till personuppgifter


Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade samt att behandlingen följer gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Digitalboxen Sverige AB (hädanefter “Digitalboxen”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inget annat anges i denna information.

Digitalboxen Sverige AB
Nässelvägen 5
29159 Kristianstad
Orgnr: 556778-6594


Vilka personuppgifter lagrar vi?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer (vid fakturabetalning), adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Din adress kommer från folkbokföringsregistret alternativt från den information du angett vid ditt köp på vår hemsida.


Därför behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp, garanti och reklamation

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus, garantiärenden samt eventuellt reklamationer. Detta är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

För att skicka dig relevanta erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS använder vi din e-post/telefonnr och namn. Här rekommenderar vi produkter från vår hemsida samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Bokföring

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning. Vi säljer aldrig er information till något utan används endast i relation med ditt avtal eller köp hos oss.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. 


Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. 

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader. 

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år. Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).


Vilka rättigheter har jag?

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse
Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas
 • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för
 • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer vems berättigade intresse som går före.
Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.


Ditt samtycke

I samband med att du blir kund hos Digitalboxen Sverige AB via www.digitalboxen.com  eller i butik samtycker du till att Digitalboxen Sverige AB använder dina personuppgifter. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Digitalboxen Sverige AB kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter.

Om du vill återkalla samtycket eller har frågor, vänligen kontakta oss på Kundservice.


Cookies

Digitalboxen.com använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till dig som besökare, samt för att öka säkerheten på webbplatsen. Sådana "lokalt lagrade data" kan användas för att anpassa innehållet och funktionerna i tjänsterna och därmed göra ditt besök bättre organiserat och mer meningsfullt för dig.

All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Google.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Kontakta oss

Om du har några funderingar eller frågor är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice.